Minimalno invanzivna stomatologija

Stomatološkim zahtjevima se u današnje vrijeme maksimalno pokušava očuvati tvrda zubna struktura uz pomoć minimalno-invazivnih tehnika preparacije. Bolje razumijevanje karijesa kao dinamičkog procesa između demineralizacije i remineralizacije tvrdih zubnih struktura dovodi do promjene u tehnikama popravke zuba. Široki spektar modernih materijala i kompozitni materijali različite viskoznosti omogućuju uspješno zatvaranje i rekonstrukciju mikrokaviteta, bitno smanjujući rizik za neuspjeh ispuna u slučajevima kada se koristi klasična ekstenzivna preparacija zuba. Budućnost je sve više orjentisana i ka preventivnom pristupu, omogućujući novim tehnologijama primjenu u dijagnostici, prevenciji i liječenju. Dakle, minimalno invazivna stomatologija je dio preventivno rekonstruktivne stomatologije koja uključuje prevenciju, remineralizaciju i minimalnu intervenciju kod preparacije tvrdih zubnih tkiva. Cilj takve terapije je očuvanje prirodne strukture zuba i odgađanje hirurške intervencije što je duže moguće, sa naglaskom na procjenu rizika od karijesa, prevenciju i ranu dijagnozu.